hulhudhaan.com

ރައިވަރު
ރައިވަރު ޝަރަޙަ 2
އަންގާރަ, 05 ޖުލައި 2011 19:59

މުޙައްމަދު ޢަލީ

ކެތްތެރިއަ ވެއްޖެ ޅަކު (ކެތްތެރި ވެއްޖެ އަޅަކު)

ނެއްޓި ނުމެ ސަކު ހިތުގެ މަކު (ހިތުގެ ސަކުމަކު ނުނެއްޓި)

ރެއް ސަފުން ނުމެ ދަތަސްއަކު (ސަފުން އަކުރެއް ނުމެ ދަތަސް)

ގެއް ތެދުމަ ލިބިދިޔަ ހިނދަކު (ތެދު މަގެއް ލިބިދިޔަ ހިނދަކު)

މެއް ބޮޑުވެ ނޭނުދާގެންކަ (ކަމެއް ބޮޑުވެގެން ނުދާށޭ)

ހެއްދެވި ލާނގެ ދެނެގަންކަ (ހެއްދެވި ކަލާނގެ ދެނެގެން)

 
ރައިވަރު ޝަރަޙަ 1
ބުދަ, 16 މާރޗް 2011 10:59

ޙައްވާ ޝިމާނާ، ދޯދި / ހދ.ނޭކުރެންދޫ

 

ރިންކުގޮސް ފަތިހުގާ ( ފަތިހުގާ ކުރިންގޮސް )

މިންނެތް ވަރަށް އެންދަމާ ( މިންނެތް ވަރަށް އެންދަމާ )

ތިންދެހިޔަ ބައިގެން ގޮދާ ( ދެތިންހިޔަ ގޮދާ ބައިގެން )

ކިންވަ އަވަހަށް ލެފީމާ ( އަވަހަށް ލެފީމާ ވަކިން )

ދިން ގޮތަކުން ށަށް ބަހާފާމަ ( މަށަށް ބަހާފާ ދިން ގޮތަކުން )

ތިންވީ ފޫހި ކާފާމަ ( ކާފާ މަތިން ފޫހިވީ )

އެންމެފަހުން ބަދަލުގެނެވުނީ ބުދަ, 16 މާރޗް 2011 11:06
 


ހޯދުމަށް

 

ހިޔާލުހުށަހަޅުއްވާ

މިސައިޓުބޭނުންކުރެވޭނީ؟
 

free counters

މިވަގުތު މިސައިޓުގައި

މިވަގުތު 1 މެހެމާނެއް މިސައިޓުގައި
 : ހުޅުދާން ވަޒަންބަހުރުވަ ރައިވަރު