hulhudhaan.com

ދިވެހިބަސް
ތިކިޖެހިތާނަ ނުވަތަ ތާނައިގައި ހުންނަ ތިކިޖެހި އަކުރުތައް
ބުދަ, 14 މާރޗް 2012 22:21

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

1- ތާނަ ލިޔުމުގައި ބައެއް އަކުރުގައި ތިކިޖަހައިގެން ލިޔުން

ދިވެހިބަހަކީ މުއްސަނދި ބަހެކެވެ. ދިވެހީންނަކީ ދޫ ފަސޭހަ ބަޔެކެވެ. އެހެނީ ގިނަ ބަސްބަހުން ވާހަކަދައްކާ އަޑު އަހާއިރު، މާދަރީ ބަސް ނޫން ބަހެއްގެ އަކުރުތައް ކިޔަން އެމީހުންނަށް ވަރަށް އުނދަގުލެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހީންނަށް ދިވެހި ބަހުގެ އަހުލުވެރީންނަށް އެއީ ހަމަ ދާދި ފަސޭހަކަމެކެވެ.

މިސާލަކަށް: ޖަޕާނު މީހުން އަޅުގަނޑު ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކިޔަން އުޅޭއިރު "ޅ"ގެ ބަދަލުގައި އަދި "ލ"ގެ ބަދަލުގައި "ރ" ގެ އަޑު ނުކުމެއެވެ.

އެންމެފަހުން ބަދަލުގެނެވުނީ ބުދަ, 14 މާރޗް 2012 22:55
 
ބޭރު ބަސްބަހުގެ ލަފުޒުތައް ތާނައިން ލިޔުއްވުން
ބުދަ, 14 މާރޗް 2012 21:30

ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު

މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުންނަ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި އެއްލަފްޒެއްގެ އަކުރުތައް ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ލިޔެފައިވާތީ އެބަފެނެއެވެ. ބައެއް ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ބޭރުބަސްބަހާއި ގުޅި ތަރައްޤީވަމުން ދަންޏާ ވަރަށްގިނަ ތަފާތުތައް ހުރުމަކީ ނެތިނުދާނޭ ކަމަކަށްވުން ޖާއިޒެވެ. ބޭރުގެ ބަސްބަސް ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން ވަޑައިގެންނެވި ބައެއްބޭފުޅުން ދިވެހިންނަށް ދިވެހިބަސް ކިޔަވައި ދެއްވަމުން ގެންދަވައިގެން ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރާ ކުދިންނަކީ ދިވެހިބަހުގެ އުސްތާޛުންނެވެ.

އެންމެފަހުން ބަދަލުގެނެވުނީ ބުދަ, 14 މާރޗް 2012 22:21
 
ތާނައިގެ ތިކިޖެހި އަކުރު
ބުދަ, 14 މާރޗް 2012 21:26

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

ތާނައިގެ ތިކި ޖެހި އަކުރަކީ، ވަކި ތާނައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމަ ތާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކެކެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ، ތާނައިގެ ތިކިޖެހި އަކުރުތަކެވެ . ތިކިޖެހި އަކުރުތައް، ތާނައިގައި ބޭނުންކުރަނީ، ހަމައެކަނި ޢަރަބި ލަފުޒުތައް ލިއުމަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ. އެނޫން ބަސްތަކުގައި ހިމެނޭ އަޑުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ވެސް ތާނައިގެ އަކުރުތަކުގައި ތިކި ޖެހެއެވެ.

އެންމެފަހުން ބަދަލުގެނެވުނީ ބުދަ, 14 މާރޗް 2012 21:29
 
ތިކިޖެހި ތާނަ ބޭނުން ނުކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތް
ބުދަ, 14 މާރޗް 2012 21:18

 

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް

އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ވެބްސައިޓް ތަކަށް ޚަބަރު ލިޔުމާ ބެހޭ މަޒްމޫނަށް ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވި ޚިޔާލެއްގައި އަޅުގަނޑާ ސުވާލެއް ކުރައްވާފައި އޮތެވެ . އެއީ ތިކި ތާނަ ބޭނުން ނުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ މި ސުވާލުގެ އެންމެ ކުރު ޖަވާބަކީ އެއީ ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ ދެންނެވުމެވެ.

އެންމެފަހުން ބަދަލުގެނެވުނީ ބުދަ, 14 މާރޗް 2012 21:25
 


Page 1 of 3

ހޯދުމަށް

 

ހިޔާލުހުށަހަޅުއްވާ

މިސައިޓުބޭނުންކުރެވޭނީ؟
 

free counters

މިވަގުތު މިސައިޓުގައި

މިވަގުތު 42 މެހެމާނުން މިސައިޓުގައި
 : ހުޅުދާން ދިވެހިބަސް